Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp cơ sở năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đợt 2)

Ngày 29/11/2023, Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng đã ký Quyết định số 753/QĐ-VCL về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp cơ sở năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đợt 2). Để triển khai công tác tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công ...

Read More »

Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (đợt 2)

Ngày 23/11/2023, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 2181/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (KH&CN) đặt hàng cấp Bộ năm 2024 của NHNN (đợt 2) Để triển khai công tác tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các cá nhân liên quan hoàn thiện ...

Read More »

Báo cáo năm 2023 về tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Quyết định số 957/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 (Kế hoạch). Thực hiện công tác Báo cáo định kỳ năm ...

Read More »

Báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN của NHNN trong năm 2023

Thực hiện yêu cầu về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN, Viện Chiến lược ngân hàng (CLNH) đã có công văn số 587/VCL4 và 588/VCL4 ngày 09/10/2023 về việc Báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện ...

Read More »

Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và công ty Fintech trong thị trường dịch vụ tài chính – kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam”

Sáng 21/09/2023 tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Viện Chiến lược Ngân hàng (CLNH) đã tổ chức Hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu của Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu sự tương tác giữa hệ thống ngân hàng và công ty Fintech trong thị trường dịch vụ tài chính – kinh ...

Read More »

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp cơ sở năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 15/9/2023, Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng đã ký Quyết định số 540/QĐ-VCL về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp cơ sở năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Để triển khai công tác tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), ...

Read More »

Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2024 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngày 29/8/2023, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 1634/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (KH&CN) đặt hàng cấp Bộ năm 2024 của NHNN. Để triển khai công tác tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ ...

Read More »

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Viện Chiến lược ngân hàng – Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2023

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VIỆN CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG   THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆN CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG – NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2023 Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023 bằng hình thức xét ...

Read More »