Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ngân hàng Nhà nước năm 2025

      THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NĂM 2025 Thực hiện việc xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) năm 2025 theo quy định tại Điều 9 Thông tư 37/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN về quản lý ...

Read More »