Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng cấp Bộ năm 2021 (Đợt 3) của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngày 29/10/2021, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 1701/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) đặt hàng cấp Bộ năm 2021 (Đợt 3) của NHNN. Để triển khai công tác tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), các cá nhân liên quan hoàn thiện ...

Read More »

Báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN của NHNN trong năm 2021

Thực hiện yêu cầu về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN, Viện Chiến lược ngân hàng (CLNH) đã có công văn số 712/VCL4 và 713/VCL4 ngày 11/10/2021 về việc Báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện ...

Read More »

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp cơ sở bổ sung năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 22/4/2021, Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng đã ký Quyết định số 333/QĐ-VCL về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp cơ sở bổ sung năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Để triển khai công tác tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), ...

Read More »

Kết quả ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của NHNN trong năm 2020

Quán triệt quan điểm hướng hoạt động nghiên cứu KH&CN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vào mục tiêu cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, hỗ trợ thiết thực cho hoạt động quản lý, điều hành của NHNN cũng như phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của ngành ngân hàng, các nhiệm vụ KH&CN của ...

Read More »

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Thực hiện việc xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) năm 2022, theo quy định tại Điều 9 Thông tư 37/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm ...

Read More »

Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu đề tài “Ảnh hưởng của sự phát triển các tổ chức tài chính phi ngân hàng tới ổn định tài chính ở Việt Nam và các khuyến nghị chính sách tới năm 2025”

Sáng ngày 17/3/2021, Viện Chiến lược Ngân hàng (NHNN) tổ chức Hội thảo khoa học giới thiệu, trao đổi kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Ảnh hưởng của sự phát triển các tổ chức tài chính phi ngân hàng tới ổn định tài chính ở Việt Nam và các khuyến nghị chính sách ...

Read More »